پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به کارکنان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.saiau.net/Circular.htm


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به امور دانشجویی به سایت زير مراجعه گردد.

 

http://www.stu.iau.ir/ShowAienNamehInAllGroup.aspx


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی و همچنین سرفصل دروس مربوط به دانشجویان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.iausep.com
 

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی فایل زیر دانلود شود.


http://rvp.iau.ir/aeennameh%20kamel.pdf


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعضای هیأت علمی به سایت زير مراجعه گردد.

http://ebo.iau.ir/html/index.php

اخبار دانشگاه

آرشیو