پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به کارکنان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.saiau.net/Circular.htm


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به امور دانشجویی به سایت زير مراجعه گردد.

 

http://www.stu.iau.ir/ShowAienNamehInAllGroup.aspx


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی و همچنین سرفصل دروس مربوط به دانشجویان به سایت زير مراجعه گردد.

http://www.iausep.com
 

جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های پژوهشی فایل زیر دانلود شود.


http://rvp.iau.ir/aeennameh%20kamel.pdf


جهت دریافت اطلاعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعضای هیأت علمی به سایت زير مراجعه گردد.

http://ebo.iau.ir/html/index.php

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم


قابل توجه دانشجويان ورودي قبل از سال 94
بدينوسيله به اطلاع مي رساند: آخرين مهلت براي ثبت نام ترم تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 ( پايان مهرماه ) مي باشد. چنانچه دانشجويان تا پايان مهلت مذكور اقدام به ثبت نام ننمايند ، دانشگاه قادر به ثبت نام آنها نخواهد بود و  ترم مذكور  براي آنها بصورت مرخصي با احتساب محاسبه خواهد شد

سايت هاي مرتبط