دکتر سید محمود نجاتی حسینی

Body: 

سید محمود نجاتی حسینی

***

(آ ) سمت های آموزشی و پژوهشی

جامعه شناسی (1383 ) و فلسفه سیاسی ( 1384 )

دکترا

استادیار پایه 14 ( دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان )

سمت آموزشی رسمی

 1. گروه ارتباطات اجتماعی - دانشگاه تهران(1388 تا کنون )
 2. گروه علوم اجتماعیاسلامی - دانشگاه تهران(1393 )
 3. گروه جامعه شناسی - دانشگاه تهران(1393 تا کنون )
 4. گروه جامعه شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی(1393 تا کنون )

گروه های آموزشی (میهمان)

 1. مدیر بخش جامعه شناسیدین:دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی(1387 تا کنون )
 2. سرپرست گروه مطالعات فرهنگی:پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،وزارت علوم،تحقیقات وفناوری(1393-1395 )  عضو شورای پژوهشی: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1393-1395 )
 3. مسئول راه اندازی اتاق های فکرمسایل فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1395 تا کنون )
 4. عضو شورای پژوهشی: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، دانشگاه تهران(1387 تا کنون )
 5. عضو شورای پژوهشی:پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی،‌معاونت فرهنگی ،‌اجتماعی ودانشجویی(1393-1394 )
 6. مدیر گروه دین – انجمن جامعه شناسی ایران (1395 تا کنون )

سمت پژوهشی 

(ب ) تحصیلات (1346-1383 )

(1359 )دیپلم اقتصادی اجتماعی :دبیرستان اسدی مشهد

(1368 ) کارشناسی علوم اجتماعی :دانشگاه فردوسی مشهد

 (1373 ) کارشناسی ارشد جامعه شناسی  :دانشگاه تهران

(1383 ) دکترای جامعه شناسی :دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

(1384 ) دکترای فلسفه سیاسی :دانشگاه تربیت مدرس

 

(پ ) خلاصه سوابق تدریس دردانشگاههای دولتی(1379-1395)

ردیف

دانشگاه محل تدریس

مقطع تحصیلی

تعداد دروس

ترم تحصیلی

شماره و تاریخ  گواهی

1

امام حسین ع- دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

(وزارت علوم، تحقیقات وفناوری)

دکترا

دکترا

2

2

1388- 1389

1393-1394

 

38103/180/ س

22-9-1389

2

تهران- دانشکده علوم اجتماعی

تهران- پردیس بین المللی ارس (جلفا)

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

4

1

1392-1393

1392-1393

94027/81

24-3-94

3

تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد

2

1384- 1385

88617/س/ع

18-2-85

4

علامه طباطبایی (ره)- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

5

1386-1388

4860/18 مورخ 1-10 -86

5502/18مورخ 24-12-78

973/18 مورخ 6-3-78

1783/87م پ مورخ 7-10-78

5

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد

1

1387-1388

10/399/11/ م

13-4-88

6

مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کارشناسی ارشد

2

1384-1385

6679/1

18-8-84

7

علم و فرهنگ- دانشکده تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

2

1385-1388

567/م/ت

23-7-78

8

تهران- دانشکده علوم اجتماعی

کارشناسی

4

1388-1395

9025/81 مورخ 8-3-90

94027/81مورخ 24-3-94

9

علامه طباطبایی (ره)- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کارشناسی

1

1386-1387

973/18

6-3-87

10

علم و فرهنگ- دانشکده علوم انسانی

کارشناسی

1

1379-1383

1836/85

19-2-85

 

 

 

 

(ت ) خلاصه سوابق تدریس دردانشگاههای آزاد اسلامی (1380-1395  )

ردیف

دانشگاه محل تدریس

مقطع تحصیلی

تعداد دروس

ترم تحصیلی

1

تهران مرکزی : گروه جامعه شناسی

دکترا و ارشد

6

1393-1395

2

آشتیان : گروه های جامعه شناسی و علوم سیاسی

کارشناسی ارشد دکترا

5

2

1387-1392

1395-1396

3

آشتیان: گروهای جامعه شناسی و علوم سیاسی

کارشناسی

10

1380- 1386

 

 

(ث ) عناوین رساله های دانشگاهی (1369-1384 )

 (1369) کارشناسی : "جامعه شناسی ژرژ گورویچ"

(دانشگاه فردوسی مشهد ،استادراهنما : دکتر هما زنجانی زاده)

 (1373 )کارشناسی ارشد:"جامعه شناسی تاریخی علم و تکنولوژی در ایران"

(دانشگاه تهران،استاد راهنما:دکتر محمد توکل کوثر؛اساتید  مشاور: دکترغلام عباس توسلی ، منوچهر صبوری کاشانی )

(1383 ) دکترای جامعه شناسی : "واقعیت اجتماعی شهروندی درایران 1376-1380 "

(دانشگاه ازاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات پونک ، استاد راهنما:دکترغلام عباس توسلی ؛اساتید مشاور: دکتر حسن سرایی ودکتر حسین بشیریه)

(1384 ) دکترای فلسفه سیاسی : "حق و وظیفه شهروندی در فلسفه سیاسی هابرماس"

(دانشگاه تربیت مدرس - استاد راهنما:دکتر عباس منوچهری ؛ اساتید مشاور: دکتر حاتم قادری و دکتر حسین بشیریه)

(ج)  عناوین دروس تدریس شده (1376-1395 )

دانشگاه امام حسین ع

( مبانی افکار عمومی ، نظریه های جدید افکار عمومی)

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری

( سیاست گذاری فرهنگی)

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

( جامعه شناسی سیاسی تطبیقی،جامعه شناسی فرهنگی ، جامعه شناسی حقوقی)

دانشگاه آزاد اسلامی اشتیان

(زبان تخصصی علوم سیاسی و علوم اجتماعی)

دکترا

دانشگاه تهران

(نقد سیاست های فرهنگی ایران،جهانی شدن وفرهنگ، روش شناسی اندیشمندان  اجتماعی مسلمان ،جامعه شناسی تاریخی ایران ، جامعه شناسی شهری )

دانشگاه تربیت مدرس

(فلسفه علوم اجتماعی)

دانشگاه علامه طباطبایی

(جامعه وفرهنگ دراروپا،سیاست وحکومت دراروپا،سیاست وحکومت درآسیای مرکزی،جامعه و فرهنگ در آسیای مرکزی، جامعه و فرهنگ در خاورمیانه و شمال افریقا)

دانشگاه مازندران

(جامعه شناسی شناخت،جامعه شناسی علم)

دانشگاه علم و فرهنگ

(جامعه شناسی تحولات جهانی فرهنگ، جامعه شناسی خانواده وجنسیت)

موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی

(جامعه شناسی شناخت)

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

(تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام  ،‌ جامعه شناسی دینی )

دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 

(جامعه شناسی شناخت، جامعه  شناسی انقلابات، جامعه شناسی شهری، نظریه های جدیدسیاسی، روش تحلیل سیاسی،

فلسفه علوم اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی، متفکرین اجتماعی مسلمان، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی دین،

نظریه های جامعه شناسی ، جامعه شناسی بازار، جامعه شناسی حقوقی)

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

(فلسفه علوم اجتماعی ،تاریخ تکوین علوم اجتماعی،مبانی علم سیاست، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام،‌

مبانی تاریخ اجتماعی ایران  )

دانشگاه علامه طباطبایی

(سیاست و حکومت در اروپا)

دانشگاه علم و فرهنگ

(مبانی جا‌معه شناسی)

دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 

(نظریه های جامعه شناسی ، زبان تخصصی علوم اجتماعی 2 ، جامعه شناسی سیاسی ، مبانی علم سیاست ) 

کارشناسی

 

 

 

(چ)عناوین پژوهشهای انجام یافته(1367-1393)

بررسی مردم شناختی منطقه محروم نهبندان و شناسایی نیازهای آنان

جهاد سازندگی خراسان(1367 )

شناخت وضعیت اقتصادی اجتماعی مدینه النبی در صدر اسلام

جهاد دانشگاهی مشهد(1368 )

سنجش نیازهای جوانان روستایی ایران

وزارت جهاد سازندگی (1370 )

نظرسنجی همایش اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور

شورای فرهنگ عمومی کشور(1370 )

تحلیل محتوای  نظرات رسانه ای مردم ومسئولین درخصوص برنامه های نوروزی سیمای جمهوری اسلامی ایران

شورای فرهنگ عمومی کشور(1376) 

تحلیل محتوای نظرات رسانه ای مردم در خصوص عملکرد شهرداری تهران و مشکلات شهر تهران

مرکزمطالعات برنامه ریزی شهری

وزارت کشور (1376 )

الگوی سنجش شاخص های کیفی توسعه علوم اجتماعی درایران(همکاری با دکتر مسعود کوثری )

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران(1384 )

برنامه ریزی توسعه  فرهنگی محله ای تهران(مشترک با دکتر مسعود کوثری، دکتر حسین ایمانی جاجرمی )

 

مرکز مطالعات فرهنگی شهرتهران

شهرداری تهران(1385 )

سیاست پژوهی جمعیتی امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی(1387)

چالشهای فرهنگی ورسانه ای امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران(مشترک با دکتر محمد رضایی ولاشیدی)

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی(1388 )

مسایل جمعیتی امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی(1388 )

تحلیل  گفتمانی مسایل و چالش های  الویتی فرهنگ عمومی کشور(مشترک با مهدی ادیبان و دکتر مسعود کوثری)

شورای عالی انقلاب فرهنگی(1387)

سنجش آنومی اجتماعی مناطق حاشیه ای شهری تهران بزرگ (مشترک با دکتر مسعود کوثری)

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرکز تحقیقات استراتژیک(1387)

تدوین الگوهای عملیاتی مشارکت شهری در تهران(مشترک با دکتر میثم موسایی)

 

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرتهران شهرداری تهران و

موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران (1387)

جامعه شناسی توسعه محله ای تهران

جامعه شناسی هویت شهروندی  تهران

الگوی توسعه وارتقای شهروندی در تهران

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرتهران شهرداری تهران(1388-1390 )

تحلیل سیاست(گذاری)اجتماعی درایران

تحلیل اخلاقیات اجتماعی درکلان شهرتهران  

مرکزمطالعات برنامه ریزی راهبردی شهرتهران

شهرداری تهران(1392-1391 )

طراحی الگوی آموزش شهروندی زنان

ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران و

 انجمن جامعه شناسی ایران(1391 )

تحلیل محتوای دعای شیعی

تحلیل گفتمان دینی اجتماعی دعای شیعی 

دانشگاه آزاداسلامی آشتیان(1390-1392)

تدوین شاخصهای حقوق شهروندی اسلامی (مشترک با دکتر حسین میرزایی)

وزارت کشور و

موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی

دانشگاه تهران (1391-1393 )

بررسی علل و دلایل گرایش وعدم گرایش به نمازخوانی:مطالعه موردی بازدیدکنندگان ازنمایشگاه قرآن-

رمضان 1390 مصلی تهران(باهمکاری دکترسیدعلی مرتضویان،دکترامیدعلی احمدی،دکترمحمد سمیعی)

ستاداقامه نمازکشور(1390 )

تدوین  شاخص های دانشگاه اسلامی و سنجش آن

(مشترک با دکتر سید ضیاء هاشمی؛ وباهمکاری دکترجباررحمانی ، حجت الاسلام علیرضا قبادی )   

ترویج  فرهنگ و معارف اسلامی در دانشگاهها 

(همکاری با حجت الاسلام علیرضا قبادی و دکترسید ضیاء هاشمی)

شورای اسلامی شدن دانشگاهها و

 مراکز آموزشی کشور

و

موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی

دانشگاه تهران (1391-1393 ) 

آیین های اجتماعی معنویت های جدید در ایران

 شورای اجتماعی کشور وزارت کشور (1393 )

اخلاق اجتماعی در شهر تهران :‌مطالعه موردی

شهرداری تهران ، مرکز مطالعات برنامه ریزی راهبردی   شهر تهران

(1393 )

 

 

 

 

(ح ) مقاله های علمی پژوهشی؛علمی ترویجی؛علمی مروری وعلمی تخصصی (1376 -1393 )

عنوان مقاله

نشریه و محل انتشار

شماره ؛ تاریخ انتشار ؛صفحه

 1. منطق روشی فلسفه سقراط تاریخی:

لوگوی گفتگویی و پروبلماتیک تردید

  فصلنامه  رهیافت های سیاسی و بین المللی

     ( دانشگاه شهید بهشتی)

1386: 9

( 175-155)

 1. واکاوی هویت تاریخی،تاریخنگاری وجامعه شناسی تاریخی ایران : ملاحظات نظری وروش شناختی

فصلنامه مطالعات ملی

(موسسه مطالعات ملی )

1382  :  15

( 190-153)

 1. واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران

 

 مجله  جامعه شناسی ایران

( انجمن جامعه شناسی ایران)

383 1: 5 ، 2

(62 - 32 )

 1. باز خوانی فلسفه سیاسی سقراط تاریخی / افلاطونی

 

دو فصلنامه پژوهش علوم سیاسی

(پژوهشگاه علوم انسانی،فرهنگ ومطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی )

1385 :2

(92  -69)

 1. درآمدی بر نظریه شهروندی گفتگویی در فلسفه سیاسی هابرماس

نامه علوم اجتماعی (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

1385: 29

( 28-1  )

 1.  

فصلنامه فرهنگ اندیشه

(موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ) 

1385 و1386 :21

(132-  113 )

 1. اخلاق، حقوق و جامعه : در آمدی بر جامعه شناسی اخلاق و حقوق ژرژگورویچ

 

پژوهشنامه علوم اجتماعی

(فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار)

1385 :1

( 208-185)

 1. مهاجرت و فرارنخبگان: مرور جامعه شناسی تاریخی

 فصلنامه  مطالعات راهبردی

( پژوهشکده مطالعات راهبردی )

1380 : 4، 14

(  694- 688)

 1. مهاجرت ، سیاست و شهروندی

 

فصلنامه مدیریت شهری

(وزارت کشور:مرکزمطالعات برنامه ریزی شهری  )

1381 :10

(43-30 )

 1. پارادایم جدید مدیریت شهری

فصلنامه مدیریت شهری

1379 :1

(10-5 )

 1. جامعه مدرن ، شهروندی و مشارکت

 

فصلنامه مدیریت شهری

1380 :5

(16 -6 )

 1. مدیریت شهری ، حقوق شهری و جامعه مدنی

 ماهنامه  شهرداریها

( وزارت کشور:مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری )

1378 :3

(30-23)

 1. درآمدی بر مطالعات شهری

 

ماهنامه شهرداریها

1378 : 8

(20-18 )

 1. نگرش تحلیلی چالش های حقوقی نظام مدیریت شهری

 

ماهنامه شهرداریها

1378 :2

(  35-32)

 1. شهروند و شهرداری

ماهنامه شوراها و مشارکت وزارت کشور

معاونت امور اجتماعی و شوراها )

1382 :5

(30-22 )

 1. توسعه فرهنگی ، برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریت

 

نامه قم

( فصلنامه شورای پژوهشی استان قم)

1376 :7و8

( 69-57)

 1. شهروندی در گفتمان شوراها

 

ماهنامه شوراها

( دبیرخانه شورایعالی استانها)

1385 :5

(17-14)

 1.  

 

دو هفته نامه فرهنگ و پژوهش

( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

1384 : 186

(13-10)

 1. برنامه ریزی فرهنگی و برنامه ریزی شهری

 

فصلنامه مدیریت شهری

( وزارت کشور:مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری)

1382 :10

(15 -1)

 1. سیاستهای دینی و فرهنگ مردمی در ایران:

تحلیل گفتمان انتقادی برنامه های توسعه 

( 1388- 1368)

 

نامه صادق : دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات میان رشته ای دین ،فرهنگ و ارتباطات

(دانشگاه امام صادق ع)

1386:32

 (47 -78)

 1. جامعه شناسی جنبش جامعه مدنی ایران:

مدلهای تحلیل و چهارچوب نظری

     فصلنامه علمی پژوهشی

(  دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان)

1381: 12

( 176-157)

 1. درآمدی بر چالشهای جامعه شناسی سیاسی جدید:قدرت،جنبشهای اجتماعی و جهانی شدن

     فصلنامه علمی پژوهشی

(  دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان)

1380 : 7و8

(205- 185)

 1. جامعه شناسی شناخت ژرژ گورویچ

     فصلنامه علمی پژوهشی

(  دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان )

1381: 11

(209 - 195 )

 1. فرهنگ در سیاست : بازخوانی سیاست فرهنگی به عنوان یک مساله در پروبلماتیک سیاست فرهنگی

 

خردنامه

( ویژه نامه همشهری )

ش28 مردادوشهریور1387

( 22-24)

 

 1. بازخوانی مسیرهای امرسیاسی در فلسفه کانت

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی

 (دانشگاه شهید بهشتی )

13:بهار1387

(11-34 )

 1. بازخوانی منطق فلسفه سیاسی راولز

 

 

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی

 (دانشگاه شهید بهشتی )

14 :تابستان 1387

(37-60 )

 1. روش و نظریه در فلسفه سیاسی ارسطو ، هابز و روسو

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی

(دانشگاه شهید بهشتی )

12 :زمستان 1386

( 49-87)

 1. جهانی شدن ، امپریالیزم فرهنگی و اسلام سیاسی در"منا "( خاورمیانه و شمال افریقا)

فصلنامه مطالعات خاورمیانه

(مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه )  

54 و 55 ،سال 15 ، پاییز و زمستان 1387 (65-95 )

 1. اسلاوی ژیژک و امریکایی شدن زیست جهان ما

( مشترک با : دکتر مسعود کوثری / دانشگاه تهران)

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی 

(دانشگاه شهید بهشتی )

11 :پاییز 1386

( 61-84 )

 

 1. چالشها و سیاستهای جمعیتی امنیتی جمهوری اسلامی

ایران:سیاست پژوهی امنیتی جمعیتی برنامه های توسعه(1368-1388 )

ویژه نامه همایش پلیس ، امنیت و چشم انداز 1404: امنیت و توسعه (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام / کمسیون سیاسی دفاعی امنیتی )

1388آبان:

(179-227 )

 1. چالشهای امنیتی حوزه فرهنگ :تحلیلی بر تهدیدات فضای سایبر و پیشنهاد سیاست ها

(مشترک با : دکتر محمد رضایی / دانشگاه تربیت مدرس )

ویژه نامه همایش پلیس،امنیت وچشم انداز 1404: امنیت و توسعه

(دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،کمسیون سیاسی دفاعی امنیتی )

1388آبان:

(253-285)

 1. یورگن هابرماس :از حقوق ، اخلاق و سیاست لیبرالی تا قانون و دموکراسی گفتگویی

 

دانشنامه  علوم اجتماعی

 ( فصلنامه دانشگاه تربیت مدرس)

شماره 1 ؛ بهار 88:

(93-125 )

 1. تحول نام گذاری فرزندان در شهر تهران

دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه

(پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی )

 

شماره3 ، پاییز و زمستان 1388

(141-158)

 1. شهروندی شهری :از نظریه تا سیاست شهری و تجربه فرهنگی

 

دانشنامه  علوم اجتماعی

( فصلنامه دانشگاه تربیت مدرس)

شماره 3 ؛ بهار 89:

(161-135 )

 1. آسیب شناسی گتوهای شهری کرج :خشونت شهری

(مشترک با رضا مستمع)

 

فصلنامه تخصصی جامعه شناسی

(دانشگاه ازاد اسلامی اشتیان)

سال 5 ؛شماره 1 ؛

بهار 89  (161-183  )

 1. هویت شهروندی مجازی : فرصت های اینترنتی و پیامدهای مجازی

فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

(انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)

سال 5 ، شماره 17 ، زمستان 88(97-130)

 1. در امدی بر مقایسه سوژه گفتگویی هابرماس و سوژه امر شخصی ژیژکی

(مشترک با مسعود  کوثری و داوود داوودی )

فصلنامه  تخصصی جامعه شناسی

(دانشگاه آزاد اسلامی اشتیان)

سال 7 ، شماره 1 ، بهار 90 (153- 171 )

 1. بررسی چگونگی تعامل نهادهای متولی بهره وری و دستگاههای فرهنگی (مشترک با رضا مستمع)

ماهنامه تخصصی مهندسی فرهنگی

(شورای عالی انقلاب فرهنگی )

سال5 ،شماره47و48 ، اذر ودی89 (39-46 )

 1. سیاست شهری و دیپلوماسی شهری : از نظریه تا تجربه

فصلنامه جامعه شناسی تاریخی

 ( دانشگاه تربیت مدرس)

دوره سوم، شماره 2 ، زمستان 1390

(117-143 )

 1. واقعیت اجتماعی"نمازخوانی"درایران: بازخوانی "مطالعات نماز" و"نمازپژوهی ها "

فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

سال 1،شماره 1 ، بهار 1390(1-37 )

 1. واقعیت اجتماعی دین داری درجامعه ایران پس از انقلاب اسلامی

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

سال 1،شماره 1 ، بهار 1391(100-87 )

 1. نسبت خود و دیگری در گفتمان دعای شیعی

فصلنامه راهبرد فرهنگ

(دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )

سال 4 ، شماره 14 و 15 ، تابستان و پاییز 1390 ( 1-39 )

 1. جامعه شناسی دین ، جامعه شناسی دینی و جامعه – خدا شناسی

فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

سال 2،پاییزو زمستان1389،شماره 4 (77-120 )

 1. دعا:یک کنش اجتماعی دینی – موثر، مستمر ، فراگیر

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

دوره2 ،شماره 1 ، شماره مسلسل 5 ، بهار 1392

(37-60 )

 1. نسبت اجتماعی حق – وظیفهدر گفتمان دینی

(تحلیل محتوای موردی نهج البلاغه و نهج الفصاحه) 

فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

سال 4، بهار و تابستان 1391،شماره 7

(43-80 )

 1. بازنمای خدا در بلاگفای فارسی

( تحلیل الهیات مردم پسند مجازی اینترنتی درایران )  

دو فصلنامه دین و ارتباطات

(دانشگاه امام صادق ع )

سال 19، شماره 41 ، بهار و تابستان 1391

(47-78)

 1. مطالعه جامعه شناختی روند شکل گیری هویت شهری درتهران مطالعه موردی پامنارودهکده المپیک (مشترک با زهرا شاه سیاه)

فصلنامه مطالعات شهری

(دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی )

قابل دسترس در

www.SID.ir

1392

 1. تراجیدیا الکربلا : سوسیولوجیا الخطاب الشیعی – ابراهیم حیدری(تحلیل کتاب )

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

شماره 2 ، بهار 1392(171-176 )

 1. موقعیت اجتماعی گرایش به دعا درجامعه ایرانی-اسلامی معاصر(یک تحلیل ثانویه)

فصلنامه اسلام وعلوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه ودانشگاه)

سال 5، بهار و تابستان 1392،شماره 9

(35-58 )

 1. مرگ و مردن :روایت های علم اجتماعی و دانش دینی(نظریه اجتماعی، نهج البلاغه ، مثنوی معنوی)

فصلنامه اسلام وعلوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

سال 5، پایزو زمستان  1392،شماره 10

(37-64 )

 1. تحلیل محتوای مداحی های مذهبی مردم پسند :مقایسه مداحی های سنتی و مدرن (مشترک با داوود صفا)

 

فصلنامه معرفت فرهنگی و اجتماعی

(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )

سال 2، شماره 4 ، پاییز 1390

(141-163 )

 1. جامعه شناسی تاریخی شهر اسلامی

مجموعه مقالات همایش شهر اسلامی ایرانی: 18و19 تیر 1390 (شهرداری تهران وموسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

تهران، نشرطرح آینده

(111-154 )

 1. کاربرد پیشرفت های اخیر جامعه شناسی حقوق در مساله یابی پژوهشهای قضایی

 

مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری ؛ فرصت ها و چالشها 1391( سازمان قضایی نیروهای مسلح )

تهران ، نشر میزان

(22- 41 )

 • مرگ خود و مردن دیگری :روایت دو فرهنگ عرفی/ عقیدتی– معنوی ( کاوشی در نظریه اجتماعی ،‌نهج البلاغه ،مثنوی معنوی)

فصلنامه تحقیقات فرهنگی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی/ وزارت علوم ،‌تحقیقات و فناوی)

،‌شماره 1، بهار94 ،صص 97-129 .

 1. خاستگاههای عقیدتی دینی درنگرش– گرایش به مصالح جمعی(مطالعه موردی دعا،‌حدیث و حکمت شیعی)

در:کتاب"فرد، فردگرایی و جمع گرایی در آموزه های اسلامی" ، ‌به کوشش مرتضی بحرانی ، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

بهار 1394 ،صص 355-396

 1. درامدی بر فلسفه اجتماعی تکنولوژی :‌ایده های فلسفی و اینده های اجتماعی

در کتاب : مطالعات اجتماعی فناوری : تاملاتی نظری  ومیان رشته ای ،‌به کوشش رضا صمیم ، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

زمستان 1394 ،‌صص 119-148 .

 1. پیامدگرایی فلسفی– جامعه شناختیمطالعات فرهنگی (‌مشترک با دکتر مسعود کوثری )

در کتاب : درآمدی بر روش شناسی  مطالعات فرهنگی ،‌به کوشش  حسین میرزایی ،‌ تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

بها ر1393 ،‌صص 83-103

 1. جامعه،‌فرهنگ واخلاق:درامدی نظری براخلاق اجتماعی

درکتاب پژوهشنامه جامعه ایرانی و اخلاق اجتماعی،‌به دبیری سیدمحمود نجاتی حسینی {‌منتشره به کوشش محمدفاضلی }،‌تهران،‌ مرکز تحقیات استراتژیک  مجمع تشخیص مصلحت نظام

پژوهشنامه 112 ،‌تابستان 1392 ،‌صص11-46 

 1. طرحی برای الگوی اموزش شهروندی (‌با تاکید بر شهروندی زنانشهر تهران )

در کتاب زنان و زندگی شهری ،‌به کوشش  حسین ایمانی جاجرمی ،‌ ستاد توانمند سازی زنان شهرداری تهران ،‌ مرکز مطالعات برتامه ریزی راهبردی شهر تهران  

ابان 1392

صص 161-215

 

*Social analysis oriented –approach to coexistence between Muslims and religious minorities in Tehran(study of   Judaism, Zoroastrianism and Armenians

AULA ORIENTALIS

{s.m nejati – hosseini et al}

VOL 1 ,  2015

**Investigating the Relationship of Economic, Social and Cultural Capitals with Fatalism in Isfahan

 

Journal of Sociological Research

ISSN 1948-5468

macrothink.org/jsr

2015, Vol. 6, No. 2

 

 

 

 

( خ) مقاله های ترجمه شده (1377-1381)

عنوان مقاله

نشریه

شماره ؛ تاریخ انتشار ؛ صفحه

 1. توسعه شهریاسلامی :رویارویی با نوگرایی و الزامات برنامه ریزی

 

فصلنامه مدیریت شهری

 

1379: 2

( 102-96)

 1. فن آوریهای جدید اطلاع رسانیو سیاست فن- شهرها: پیش بینی هایی برای مردم سالار شدن زندگی

فصلنامه نمایه پژوهش

 

1379  : 4

( 74-53)

 1. نظریه اجتماعی وسیاست های زیست محیطی : گیدنز ، هابرماس ،بک وگورز

فصلنامه مدیریت شهری

 

379 1: 4

(96 - 86 )

 1. جامعه ، اقتصاد ، سیاست و انقلاب در ایران( 1979-1983 )

 

فصلنامه نامه پژوهش

1378 :12و13

(50 - 35)

 1. اهداف مطالعات اسلامی : نقد شرق شناسیادوارد سعید

 

فصلنامه نمایه پژوهش

1377: 5و6

( 42-28 )

 1. نظریه اسلامی شناخت

فصلنامه نمایه پژوهش

1377  :7و8

(95-  78 )

 1. انتقال و شکل گیری هویت های اجتماعی دینی در مدرنیته: رساله ای تحلیلی در باره مسیرهای هویت یابی دینی

فصلنامه نامه پژوهش

1380 :20و 21

(309-287)

 1. نگاهی جامعه شناختی به رسانه های ارتباط جمعی در ایران

فصلنامه نمایه پژوهش

1381 : 1و22

(  99-75)

 1. برنامه ریزی شهری وبرنامه ریزی فرهنگی

فصلنامه مدیریت شهری

1381

 

(د ) مقاله نشستهای  تخصصی (1379-1395 )

 عنوان  نشست

عنوان مقاله و سخنرانی

مکان

تاریخ

 1. گردهمایی ملی منتخبان دومین دوره شوراهای اسلامی

شوراها ، دموکراسی محلی و شهروند سازی محلی ( چاپ شده در  ویژه نامه گردهمایی ملی منتخبان دومین دوره شوراهای اسلامی/  1382 :56-52 )

تهران: وزارت کشور ، معاونت امور اجتماعی و شوراها

 1382

تابستان

 1. همایش شهرداران کشور

چالش های حقوقی شهرداری ها  ( چاپ شده در  ویژه نامه همایش شهرداران کشور / 1379: 56-52)

تهران: وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

1379 ابستان

 1. هفته پژوهش شهری

فرآیند مساله یابی، مساله شناسی و مساله گشایی در پژوهش شهری ( چاپ شده در  ویژه نامه هفته پژوهش شهری  و  ضمیمه نامه ماهنامه شهرداریها / 1382 : 12،62-51 )

تهران: وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

1382پاییز

 

 1. هفته پژوهش شهری

توسعه فرهنگی شهری : رویکرد محله  مداری ( مشترک با:دکتر مسعود کوثری و دکتر حسین ایمانی جاجرمی / دانشگاه تهران )  

تهران: شهرداری تهران

 

1386 پاییز  

 

 1. همایش تهران 1400

 

دیدگاه تلفیقی در توسعه فرهنگی شهر تهران( مشترک بادکتر مسعود کوثری)

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران: شهرداری تهران

1386زمستان

 

 1.  

سلامت اجتماعی محله ای و نحوه مشارکت شهروندان و شهرداری 

تهران شهرداری منطقه 2 : خانه سلامت محله سعادت آباد

تابستان 1387

 1. نشست توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی و شهروندی

تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

پاییز1387

 1. نشست عقیدتی فرهنگی دانشجویان بسیجی ونمونه کشوری

آشنایی باجامعه شناسی فرهنگی وکاربردهای آن برای دفاتر فرهنگ اسلامی در دانشگاه ازاد اسلامی

بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی

پاییز 1387

 1. نشست مطالعات فرهنگی و دین (مشترک با دکتر کوثری )

مطالعات فرهنگی دین:رهیافتهای نظری و تجربی متاخر

تهران / دانشکده علوم اجتماعی - انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

زمستان 1387

 1.  

سیاستهای امنیتی جمعیتی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران

تهران / مجمع تشخیص مصلحت نظام - کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی

آبان 1388

 1. نشست توسعه فرهنگی محله ای

شورایاری های تهران و توسعه فرهنگی محله ای 

تهران/خانه فرهنگ محله شهید کاظمی /منطقه 19

تیرماه 1389

 1. سلسله نشست های اخلاق همسایگی

فرهنگسرای اندیشه /منطقه 7 شهرداری تهران

تهران / خانه های فرهنگ محله نظام اباد وشارق

تابستان 1389

 1. نشست مطالعات قرآنی و جامعه شناسی

خبرگزاری قرانی (ایکنا)

تهران / 6-7-89  (خبرگزاری ایکنا) 

پاییز 1389

 1. نشست اخلاقیات اجتماعی

درآمدی بر فلسفه و جامعه شناسی اخلاق

مرکزتحقیقات استراتژیک،مجمع تشخیص مصلحت نظام

پاییز 1390

 1. همایش

شهرداری به منزله یک نهاد اجتماعی: نقد و نظر

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

اسفند 1390

 1. همایش بین المللی جهان عاری از خشونت

آموزش اخلاق مدنی صلح گفتگویی برای سپاه دانشجویی صلح

مرکز مطالعات جهانی شدن؛ وپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی : وزارت علوم  ، تحقیقات و فناوری

اردیبهشت 1393

 1. نشست تخصصی مطالعات اجتماعی فناوری

فلسفه اجتماعی تکنولوژی:برخی ملاحظات نظری

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تیرماه 1393

 1. همایش ملی پژوهش درنظام عدالت کیفری:فرصتهاو چالشها

کاربرد پیشرفت های اخیر جامعه شناسی حقوق در مساله یابی پژوهش های قضایی 

قوه قضاییه ، سازمان قضایی نیروهای مسلح

1392

 1. سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی وفرهنگی درجامعه ایران

مطالعات فرهنگی علم ، دانشگاه و آموزش عالی

انجمن جامعه شناسی ایران

26 و 27 اذر 1393 

 1. همایش کنکاش های مفهومی نظری درجامعه ایران‌

بازخوانی انتقادی ادبیات ایرانی تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام

انجمن جامعه شناسی ایران

بهار95

 1. نشستهای تخصصی هفته پژوهش

                 آموزش عالی به مثابه امر فرهنگی:مساله معنا،‌هویت و سبک 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/ وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری

آذر 94

 

 

(ذ ) کتابهای منتشره (1380 -1394 )

عنوان

ناشر

تاریخ

 1. بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداریهای ایران

 

تهران / وزارت کشور -  مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

( انتشارات سازمان شهرداریهای کشور)

1380

 

 1.  

تهران ، وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

( انتشارات سازمان شهرداریهای کشور)

1380

 1. برنامه ریزی و مدیریت شهری : مسائل نظری و چالشهای تجربی ( به کوشش )

تهران،وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

( انتشارات سازمان شهرداریهای کشور)

1380

 1. مشارکت فرهنگی (به کوشش/ مشترک با دکتر کوثری )

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،موسسه فرهنگ ، هنر وارتباطات ، نشر آن. 

1382

 1. اطلاع رسانی و فرهنگ (ترجمه / به کوشش )

تهران،خانه کتاب ایران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. 

1382

 1. توسعه فرهنگی تهران:رویکرد محله ای( مشترک با دکتر کوثری و دکتر ایمانی جاجرمی )

تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، شهرداری تهران

 

1386

 1. انقلاب اسلامی،جامعه ودولت:مجموعه مقالاتی درجامعه شناسی سیاسی ایران (به کوشش/ مشترک با دکتر کوثری)

تهران، انتشارات کویر

1387

 

 1. روش ورهیافت در علوم سیاسی (نویسنده همکار/ به کوشش دکتر منوچهری)

تهران / انتشارات سمت

1387

 1. پتانسیل آنومی اجتماعی در مناطق حاشیه ای شهرتهران (مشترک با دکتر کوثری)

تهران/ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ موسسه انتشاراتی کمیل

1388

 1. محله و توسعه فرهنگی : مطالعه موردی 6 محله تهران (مشترک با دکتر کوثری)

تهران/ مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران- شهرداری تهران

 

1390

 1. تهران از چشم اندازهای فرهنگی و اجتماعی ( به کوشش - مشترک با دکتر کوثری )

تهران/ مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران- شهرداری تهران

 

1390

 1. شهر اسلامی : گذشته ، حال ، اینده

تهران، دبیرخانه معاونت فرهنگی – معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

1390

 1. سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی (ترجمه / به کوشش )

تهران / مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

1389

 1. مشارکت شهروندی در جهانشهری :ایده های اجتماعی و رویه های چند فرهنگی (مشترک بادکترمسعود کوثری)

تهران/ انتشارت جامعه و فرهنگ ( با  حمایت شهرداری تهران ، معاونت فرهنگی و اجتماعی) 

1392

 1. جامعه ایرانی و اخلاق اجتماعی( به کوشش)

تهران/ پژوهشکده تحقیقات راهبردی ( مجمع تشخیص مصلحت نظام ) پژوهشنامه شماره 112

1392

 1. سیاست گزاری فرهنگی ، اموزش عالیو دانشگاه :‌چالشها و راهکارها (‌به کوشش)

تهران/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم ،‌تحقیقات  وفناوری )

1394

 

(ر) مقاله های عمومی ترجمه ای (1377-1378) 

عنوان

روزنامه

شماره ؛ تاریخ؛صفحه

 1. چالش دانش و قدرت :درآمدی بر رویکرد جامعه شناختی میشل فوکو

اندیشه امروز

30/10/1377 : 6

 1. نقش و کارکرد نهادهای مدنی در آمریکای لاتین

خرداد

13/6/1378 :6

 1. در آمدی بر روش شناسی و فلسفه علم اقتصاد

اندیشه امروز

25/8/1378 : 8

 1. ادوار روش شناسی در علم

خرداد

3/5/1378 : 6

 1. دین و روان شناسی اجتماعی

نشاط

11/6/1378 : 7

 1. علم و فهم متعارف

انتخاب

14/5/1378 : 4

 1. هنر مقدس و رمز واره در جوامع ابتدایی : در آمدی بر مردم شناسی هنر (تالیف)

انتخاب

25/6/1378 :6

 1. در آمدی بر مردم شناسی اقتصادی

اخبار اقتصاد

26/7/1378 : 6

 1. جامعه شناسی فرهنگی ارزشها

آفتاب امروز

15/12/1378 : 8

 

 

 

(ز ) سایر فعالیتهای دانشگاهی(1380-1394 )

نوع فعالیت

دانشگاه

کارشناسی ارشد 

تاریخ

استاد راهنما :10 عنوان پایان نامه کارشناسی

آزاد اسلامی آشتیان    

جامعه شناسی

1379-1387

 

استاد راهنما :30 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

آزاد اسلامی ؛تربیت مدرس؛ علم وفرهنگ؛ مازندران

علوم سیاسی ، فلسفه سیاسی ،

جامعه شناسی

1384-1393

 

استاد راهنما :3 عنوان پایان نامه دکترا(دردست انجام)

استاد مشاور :3 عنوان پایان نامه دکترا(دردست انجام)

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی :

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

جامعه شناسی فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی

1393

 

عضو هیات داوران : 12 عنوان پایان نامه  ارشد و یک دکترا

تربیت مدرس، تهران ,‌علم و فرهنگ ،‌تهران مرکزی

جامعه شناسی و علوم سیاسی

1385-1388

 

ناظر طرح پژوهشی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی :

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

هویت اجتماعی دانشجویان

1386

داوری مقاله های علمی

مجلات تخصصی علوم اجتماعی و سیاسی

 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی ؛ فرهنگ و ارتباطات ؛مطالعات میان رشته ای؛تحقیقات فرهنگی؛ جامعه وفرهنگ؛جامعه شناسی تاریخی ؛ پژوهشهای سیاسی جهان اسلام؛مطالعات اجتماعی بسیج ؛راهبرد فرهنگ .

1385 -1394

 

(س ) سمت های کارشناسی (1368- 1394 )

سمت

سازمان

نوع فعالیت

تاریخ

کارشناس مطالعات روستایی 

جهاد سازندگی خراسان

پژوهش توسعه روستایی

(1368)

کارشناس مطالعات اجتماعی

جهاد دانشگاهی مشهد

پژوهش اجتماعی

(1369) 

کارشناس 

مطالعات توسعه روستایی

وزارت جهاد سازندگی/ معاونت امور اجتماعی

پژوهش توسعه روستایی

(1371-1369)

کارشناس مطالعات شهری و مشاور پژوهشی

وزارت کشور / مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

پژوهش توسعه شهری 

  و مشاوره پژوهشی

(1385-1371)

مشاور پژوهشی

موسسه پژوهشی فرهنگ ، هنر و ارتباطات( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )/ شورای پژوهشی استان(اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم)

مشاوره پژوهشی

(1379-1376)

دبیر هیات تحریریه  و عضو شورای بررسی کتاب

وزارت کشور/ مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و ماهنامه شهرداریها و فصلنامه مدیریت شهری / انتشارات سازمان شهرداریها

دبیری هیات تحریریه

(1380- 1378 )

عضو شورای علمی پژوهشی

جهاد دانشگاهی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  تهران/ گروه پژوهشی جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی/ دفتر مطالعات فرهنگی 

گروه فرهنگ عمومی  و ارشاد اسلامی

 عضو شورای  علمی و پژوهشی

1386 تا 1390

عضو هیات داوران و ارزیاب علمی

 

ستاد جایزه کتاب فصل + ستاد جایزه کتاب سال / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / سازمان تبلیغا ت اسلامی(طرح های مطالعاتی و گزارش های دین پژوهی )

داور ارزیاب 

1387 تا کنون

کارشناس مشاور

دانشگاه تهران / پارک علم و فن آوری

راه اندازی کلینیک  مدیریت شهری

1389 تا کنون

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

عضو شورای پژوهشی

1384 تا 1393 مهر

عضوهیات تحریریه

فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) ؛فصلنامه جامعه شناسی تاریخی (دانشگاه تربیت مدرس)؛فصلنامه فرهنگ ورسانه(انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)

مشاور علمی

1389 تا کنون

سردبیر

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین(موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

ناظر علمی

1390 تا کنون

 

 

 

 

فارسی