تمدید مهلت ثبت نام دانشگاه به صورت بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی