ریاست دانشگاه

دکتر جمالی_3.jpg

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین جمالی آشتیانی

تحصیلات: دکتری-جامعه شناسی

ایمیل:hjamali51@yahoo.com

فارسی