معاونت دانشگاه

Dr. Shamsolah Ghanbari.jpg

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر شمس الله قنبری

تحصیلات: دکتری سیستمهای توزیع شده با کارآیی بالا (HPC)

سمت: معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان