معاونت دانشگاه

Shaban Rezaeib.jpg

نام و نام خانوادگی: دکتر شعبان رضائی برجلو

تحصیلات: دکتری مهندسی برق- الکترونیک

سمت: معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان