اعضای هیات علمی

Body: 

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

pic-mahdieh.JPG Zarafshan_0.jpg

خانم دکتر مهدیه نادی سنجانی

دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر و میکروالکترونیک

خانم دکتر فرانه زرافشان

دکتری مهندسي یسیستمهای کامپیونری- شبکه

آقای دکتر شمس اله قنبری

سیستمهای توزیع شده با کارآیی بالا (HPC)

nobody.png   nobody.png

آقای مهندس امین فراهانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-معماری

 

آقای مهندس عباس زمانی شورایی

مهندسی سیستمهای  اطلاع رسانی

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه برق

nobody.png nobody.png

آقای مهندس شعبان رضایی برجلو

 دکتری مهندسی برق- الکترونیک

آقای مهندس حسین سرآبادانی

دانشجوی دکتری مهندسی برق- الکترونیک

آقای مهندس جلیل قهرمانی

دانشجوی دکتری مهندسی برق-مخابرات

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای دکتر حسن فشکی فراهانی

دکترای مهندسی برق- قدرت

آقای مهندس نادر مروتی

کارشناسی ارشد مهندسي ابزار دقیق - الکترونیک

آقای دکتربهادر مکی آبادی

دکتری مهندسی الکترونیک(بیوالکتریک)

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه عمران

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای مهندس علی جوست

کارشناسی ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاک و پی

آقای مهندس سید شهاب اسلامی روشتی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران- زلزله

آقای مهندس حمید گنجه ای

دانشجوی دکتری عمران- سازه

آقای مهندس محمد مهدوی

کارشناسی ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاک و پی

 

 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی

nobody.png nobody.png

آقای دکتر شهرام شعاعی

دکتری مهندسی کشاورزی- زراعت

خانم دکتر فلورا رفیعی

دکتری مهندسی کشاورزی- زراعت

خانم دکتر معصومه ارفعی

دکتری مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش

 

اعضای هیات علمی گروه ریاضی و فیزیک

nobody.png

آقای دکتر منوچهر کاظمی

دکتری ریاضی کاربردی

گرایش Numerical Computing

آقای دکتر حمیدرضا صاحبی

دکتری ریاضی-آنالیز

آقای حسن نراقی

دانشجوی دکتری مهندسی برق- مخابرات

کارشناسی ارشد ریاضی محض

nobody.png nobody.png nobody.png

خانم مژگان مختاری

دانشجوی دکتری ریاضی محض

آقای حمید متقی گاشن

دکتری ریاضی محض

خانم سارا ابراهیمی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

  nobody.png

آقای حسین بابایی

دانشجوی دکتری فیزیک هسته‌ای كاربردي

 

آقای محمدهادی دانش

کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای-راکتور

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه زمین شناسی

خانم دکتر راضیه محمدی

زمین شناسی- پترولوژی

آقای دکتر فرزاد قریب

زمین شناسی- فسیل شناسی

آقای مهندس مازیار نظری

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

nobody.png nobody.png

حانم مریم قهرمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

 

آقای دکتر مهربارعناصری

دکتری روانشناسی- روانشناسی

خانم دکتر نادیا مدنی پور

دکتری روانشناسی عمومی

nobody.png nobody.png nobody.png

آقای دکتر سیدعلی آل یاسین

دکتری روانشناسی- پژوهش بالینی

آقای محمد حسین جواهری

دانشجوی دکتری روانشناسی- بالینی

خانم دکتر مهناز عسگریان

دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

nobody.png   nobody.png

آقای داود معنیان

کارشناسی ارشد علوم تربیتی- مديريت آموزشي

 

آقای دکتر علی ملازاده

دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

 

اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی

     
     
     
     

اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی

 

   
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه معارف

nobody.png nobody.png nobody.png

 

آقای دکتر کاظم سپاسی آشتیانی

دکتری فقه و اصول (سطح 4)

آقای محمدحسین هاشمی

کارشناسی ارشد کلام و معارف اسلامی

 

 

فارسی

4444.jpg

مجازی1.jpg

Attachment2020310059_0.PNG