کیفیت کدام یک از مراحل ثبت‌نام مناسب بود؟

تب‌های اولیه

ثبت‌نام اینترنتی
40% (71 رای)
تحویل حضوری پرونده
7% (12 رای)
سرعت و کیفیت سیستم گلستان
8% (15 رای)
امور تغذیه
7% (13 رای)
امور خوابگاه
5% (9 رای)
انتخاب واحد و برنامه هفتگی
33% (58 رای)
تمام آرا: 178
فارسی