پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

مسابقات سراسري قرآن و عترت رشته ها و جوايز بخش شفاهي كاركنان

تاريخ آزمون شفاهي اساتيد، دانشجويان و كاركنان:  پنج شنبه 1394/9/26

 

 

رشته ها و جوايز بخش شفاهي كاركنان

1-جوايز نقدي(كارت هديه)

شماره رشته

عنوان رشته

جوايز نفرات برتر در سطح واحد

به هزار تومان

جوايز نفرات برتر استاني

به هزار تومان

جوايز نفرات برتر كشوري

به هزار تومان

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

121

حفظ جزء 30 قرآن كريم

150

120

100

170

150

120

200

180

150

122

حفظ سه جزء متوالي قرآن

180

150

120

200

180

150

250

220

200

123

حفظ قرآن کریم 5 جزء

200

180

150

220

200

180

300

250

220

124

قرائت قرآن با صوت

200

180

150

220

200

180

300

250

220

125

قرائت قرآن ترتيل

180

150

120

200

180

150

250

220

200

126

اذان        (ويژه برادران)

150

120

100

170

150

120

200

180

150

 
 

اخبار دانشگاه

آرشیو