پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

ثبت نام مسابقات سراسری قرآن و عترت آغاز شد ـ آذر 93

آشنایی و كلیات مسابقات

م1-كلیات آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393

 

 

 

جوایز بخش كتبی مسابقات

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش كتبی دانشجویان

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش كتبی اساتید

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش كتبی كاركنان

 

 

 

 

جوایز بخش شفاهی مسابقات

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش شفاهی دانشجویان

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش شفاهی اساتید

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش شفاهی كاركنان

 

 

 

 

جوایز بخش هنری مسابقات

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش هنری دانشجویان

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش هنری اساتید

مسابقات سراسری قرآن و عترت رشته ها و جوایز بخش هنری كاركنان

 

 

 


شرایط و ضوابط بخش كتبی مسابقات

م2-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش كتبی دانشجویان

م4-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش كتبی اساتید

م6-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش كتبی كاركنان

 

 

 

 

شرایط و ضوابط بخش شفاهی مسابقات

م3-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش شفاهی دانشجویان

م5-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش شفاهی اساتید

م7-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش شفاهی كاركنان

 

 

 

 

شرایط و ضوابط بخش هنری مسابقات

م8-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش هنری دانشجویان

م9-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش هنری اساتید

م10-آئین نامه مسابقات سراسری قرآن و عترت، آذر 1393 ـ بخش هنری كاركنان

اخبار دانشگاه

آرشیو