پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

ارائه 24 رشته جدیدالتاسیس در مقطع کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آشتیان

ضمن تبریک

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در رشته های جدیدالتاسیس ذیل در مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
مراجعه فرمایید. www.azmoon.org جهت انجام مراحل مربوط، به سایت

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

روابط بین الملل

جامعه شناسی ورزشی

روان شناسی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزشی

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

روان شناسی شخصیت

زیست شناسی- ژنتیک

زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی- بیو شیمی

(زیست شناسی- علوم جانوری (سلولی تکوینی

 

اندیشه سیاسی در اسلام

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم تربیتی- مدیریت آموزشی

مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی

مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار الکترونیکی

مطالعات زنان- حقوق زن و خانواده

مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام

زبان و ادبیات انگلیسی

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد آشتیان

اخبار دانشگاه

آرشیو