پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اسامی افراد برتر بیستمین جشنواره هنر وادبیات دینی -1394
رديف نام و نام خانوادگي رشته جشنواره بخش امتياز رتبه هديه(ريال)
1 حمیدرضا صاحبی مقاله اساتید 51 پنجم 500000
2 حمیدرضاصاحبی داستان نویسی اساتید 60 چهارم 500000
3 سارا ابراهیمی  شکسته نستعلیق اساتید 60 چهارم 700000
4 مریم انتظاری طراحی اساتید 70 سوم 1000000
5 سارا ابراهیمی طراحی اساتید 60 چهارم 700000
6 حمیدرضا صاحبی طراحی اساتید 55 پنجم 500000
7 حمیدرضا صاحبی عکس اساتید 50 پنجم 300000
8 حمیدرضا صاحبی نرم افزار اساتید 58 پنجم 500000
9 حمیدرضا صاحبی نقاشی  اساتید 55 پنجم 500000
10 حمیدرضا صاحبی نستعلیق اساتید 50 پنجم 500000
11 سارا ابراهیمی وبلاگ اساتید 72 سوم 1000000
12 حمیدرضاصاحبی وبلاگ اساتید 70 سوم 1000000
13 جلال محسن آبادی ثلث دانشجو 90 اول 3000000
14 زهره اتابکی ثلث دانشجو 60 چهارم 700000
15 زینب مشرفیان طراحی دانشجو 70 سوم 1000000
16 محمد حسن خلیلی طراحی دانشجو 70 سوم 1000000
17 عاطفه حر آبادی طراحی دانشجو 68 چهارم 700000
18 مهدیه میرایی طراحی دانشجو 50 پنجم 500000
19 اعظم چراغعلی گل عکاسی دانشجو 77 سوم 1000000
20 عباس سیفی نژاد عکاسی دانشجو 55 پنجم 500000
21 محمدحسن خلیلی عکاسی دانشجو 54 پنجم 500000
22 سمانه عسگری فیلم کوتاه دانشجو 55 پنجم 500000
23 عباس سیفی نژاد فیلم کوتاه دانشجو 55 پنجم 500000
24 اعظم چراغعلی گل قالی بافی دانشجو 65 چهارم 700000
25 یگانه مقصودی قالی بافی دانشجو 55 پنجم 500000
26 یگانه مقصودی مشبک دانشجو 60 چهارم 700000
27 عباس سیفی نژاد نرم افزار دانشجو 51 پنجم 500000
28 اسماعیل صبوری نستعلیق دانشجو 94 اول 3000000
29 جلال محسن آبادی نستعلیق دانشجو 80 دوم 2000000
30 یگانه مقصودی نستعلیق دانشجو 75 سوم 1000000
31 جلال محسن آبادی نسخ دانشجو 70 سوم 1000000
32 اعظم چراغعلی گل نماهنگ دانشجو 65 چهارم 500000
33 عباس سیفی نژاد نماهنگ دانشجو 60 چهارم 500000
34 سمانه عسگری نماهنگ دانشجو 55 پنجم 300000
35 زهره حمزه گرکانی وبلاگ دانشجو 75 سوم 1000000
36 محبوبه جلایی وبلاگ دانشجو 75 سوم 1000000
37 امیراحمدی آشتیانی وبلاگ دانشجو 64 چهارم 700000
38 مریم نوده وبلاگ دانشجو 64 چهارم 700000
40 عباس سیفی نژاد وبلاگ دانشجو 60 چهارم 700000
41 متین دخت پیشداد وبلاگ دانشجو 60 چهارم 700000
42 محمد طهماسبی وبلاگ دانشجو 60 چهارم 700000
43 مرضیه جلالی نژاد وبلاگ دانشجو 60 چهارم 700000
44 مرضیه جلالی نژاد مقاله دانشجو 53 پنجم 500000
45 صدیقه چنگی  مقاله دانشجو 50 پنجم 500000
46 امید طاهرنژاد پوستر کارکنان 60 چهارم 700000
47 محمد آشتیانی پوستر کارکنان 52 پنجم 500000
48 طیبه جعفرآبادی پوستر کارکنان 60 چهارم 700000
49 اميد طاهرنژاد پوستر تبلیغات کارکنان 87 دوم 1500000
50 مجتبی تاج آبادی عکس کارکنان 83 دوم 1500000
51 محمد مختاری عکس کارکنان 80 دوم 1500000
52 محمد آشتیانی عکس کارکنان 77 سوم 1000000
53 علی جهانی عکس کارکنان 75 سوم 1000000
54 امید طاهرنژاد عکس کارکنان 70 سوم 1000000
55 عطیه سادات جعفری عکس کارکنان 65 چهارم 700000
56 عذری فیض آبادی عکس کارکنان 65 چهارم 700000
57 حسن مشایخی  عکس کارکنان 60 چهارم 700000
58 عادل آشتیانی عکس کارکنان 60 چهارم 700000
59 زهره چراغعلی گل عکس کارکنان 55 پنجم 500000
60 سمیه طهماسبی عکس کارکنان 55 پنجم 500000
61 طیبه جعفرآبادی عکس کارکنان 55 پنجم 500000
62 اشرف محبی عکس کارکنان 50 پنجم 500000
63 رضا عربی عکس کارکنان 50 پنجم 500000
64 زهره واضحی  عکس کارکنان 50 پنجم 500000
65 نصرالله عبدی عکس کارکنان 50 پنجم 500000
66 مرتضی حرآبادی عکس  کارکنان 65 چهارم 700000
67 محمد مختاری مقاله کارکنان 56 پنجم 500000
68 زهره چراغعلی گل مقاله کارکنان 54 پنجم 500000
69 معصومه قنبری مقاله کارکنان 50 پنجم 500000
70 محبوبه صل علایی نقاشی خط کارکنان 70 سوم 1000000
71 محبوبه صل علایی  خط کارکنان 55 پنجم 500000
72 آزاده کمالی مهر وبلاگ کارکنان 100 اول 3000000
73 طیبه جعفرآبادی وبلاگ کارکنان 72 سوم 1000000
74 محمد مختاری وبلاگ کارکنان 72 سوم 1000000
75 محمود خداکرمی وبلاگ کارکنان 71 سوم 1000000
76 امید طاهرنژاد وبلاگ کارکنان 68 چهارم 700000
77 امیر رادمنش وبلاگ کارکنان 66 چهارم 700000
78 علی محمدی وبلاگ کارکنان 60 چهارم 700000
79 محبوبه صل علایی وبلاگ کارکنان 60 چهارم 700000

اخبار دانشگاه

آرشیو