دفترچه تلفن

Body: 

شماره تماس های دانشگاه:

086-37222500

086-37222880

086-37224370

086-37222526

شماره فکس ریاست:

086-37222627

تعریف نشده

4444.jpg

مجازی1.jpg

Attachment2020310059_0.PNG