معاونت دانشگاه

Body: 

دکتر جمالی_3.jpg

نام و نام خانوادگی :حسین جمالی آشتیانی

تحصیلات:دکتری-جامعه شناسی

سمت: معاونت دانشگاه

ایمیل:hjamali51@yahoo.com

 

 

 

فارسی