اعضای هیات رئیسه

Body: 

1- رئیس واحد:

آقاي دکتر علی فرقانی ها

2- معاون دانشگاه

آقای دکتر حسین جمالی آشتیانی

3- رییس اداره حراست:

آقای محمد ملکا

فارسی