اعضای هیات رئیسه

Body: 

1- رئیس واحد:

آقاي دکتر حسین جمالی آشتیانی

2- معاون دانشگاه

 

3- رییس اداره حراست:

آقای محمد ملکا

فارسی

4444.jpg

مجازی1.jpg

Attachment2020310059_0.PNG