اعضای هیات رئیسه

1- رئیس واحد:

آقاي دکتر حسین جمالی آشتیانی

2- معاون دانشگاه

 

3- رییس اداره حراست:

آقای محمد ملکا