اعضای هیات رئیسه

1- رئیس واحد:

دکتر حسین جمالی آشتیانی

2- معاون دانشگاه

دکتر شعبان رضایی برجلو

3- رییس اداره حراست:

آقای محمد ملکا