معاون اداری مالی

نام و نام خانوادگی : حسین صابری

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

سمت: معاون اداری و مالی

ایمیل: Saberi.Hossein@gmail.com

رزومه معاون اداری و مالی

 

فارسی