ریاست

 

نام و نام خانوادگی :علی روشنایی

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

سمت: رئیس واحد

ایمیل: roshanaei@aiau.ac.ir

رزومه رییس دانشگاه

 

فارسی