مسابقات شفاهی

ثبت نام مسابقات شفاهی آغاز شد

ثبت نام بیست ودومین دوره مسابقات شفاهی قرآن وعترت آغاز شد :

زمان برگزاری : هفته اول اردیبهشت ماه 96