پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

گروه کامپیوتر

چارت معماری کامپیوتر -ارشد

چارت کامپیوتر نرم افزار -ارشد

چارت کامپیوتر شبکه -ارشد

چارت کارشناسی پیوسته کامپیوترنرم افزار

چارت تکنولوژی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته

چارت فناوری اطلاعات کامپیوتر

 

 

 

گروه عمران

چارت کارشناسی پیوسته عمران

چارت کارشناسی ناپیوسته عمران

گروه برق

چارت برق الکترونیک-کارشناسی ارشد

چارت برق قدرت-کارشناسی ارشد

چارت برق الکترونیک-کارشناسی

چارت برق مخابرات- کارشناسی

چارت برق الکترونیک-کارشناسی ناپیوسته

چارت کنترل و ابزار دقیق-کارشناسی ناپیوسته-ورودی 87

چارت کنترل و ابزار دقیق-کارشناسی ناپیوسته-ورودی 88

چارت الکتروتکنیک-کاردانی پیوسته

چارت برق قدرت-کارشناسی پیوسته

چارت برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته

چارت برق-شبکه های انتقال توزیع-کارشناسی ناپیوسته

 گروه زمین شناسی

چارت ارشد پترولوژی

چارت ارشد چینه و فسیل شناسی

گروه زیست

چارت کارشناسی زیست عمومی

چارت کارشناسی زیست میکروبیولوژی

چارت کارشناسی زیست سلولی و مولکولی

چارت کارشناسی علوم صنایع غذایی

اخبار دانشگاه

Archive