معاونت دانشگاه

Shaban Rezaeib.jpg

نام و نام خانوادگی: دکتر شعبان رضائی برجلو

تحصیلات: دکتری مهندسی برق- الکترونیک

سمت: معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

صفحه شخصی: http://aiau.ac.ir/Dr.Rezaei

تلفن تماس: 08637222500 داخلی 201 و 202