دانشکده فنی- مهندسی و عاوم پایه

این دانشکده در بخش فنی و مهندسی شامل رشته های

 • کارشناسی ارشد
  • مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
  • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر
  • مهندسی فناوری اطلاعات- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
  • مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه
  • مهندسی عمران-
  • مهندسی برق-
 • کارشناسی
  • مهندسی کامپیوتر -

و در بخش علوم پایه شامل رشته های

 • کارشناسی ارشد
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
 • کارشناسی
  • ...