دانشکده علوم انسانی

این دانشکده در بخش علوم انسانی شامل رشته های

 • دکترای
  • جامعه شناسی
 • کارشناسی ارشد
  • جامعه شناسی
  • روانشناسی- باللینی
  • حسابداری
 • کارشناسی
  • حسابداری