معرفی گروه آموزشی کامپوتر و برق

گروه کامپیوتر و برق دانشگاه آزاد آشتیان از دو مفطغ کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می شود. در این منظور electronic softwaare می باشند که
  1. sghl یبسیب
  2. سیب  یمنبت س
  3. سیبن تیب

یسب سیمبنت یب

 

1 2
جدول تستی
3 4
5 6