امتحانات

اداره امتحانات

ساختمان دكتر قریب

كلاس 404    از شماره  1 تا 18  و  301 تا 312

كلاس 406  از شماره  19 تا 36  و  313 تا 324

كلاس 407  از شماره  37 تا 54  و  325 تا 336

كلاس 408  از شماره  55 تا 66  و  337 تا 354

كلاس 409  از شماره  67 تا 78  و  355 تا 372

كلاس 410  از شماره  79 تا 90  و  373 تا 390

كلاس 501  از شماره  91 تا 108  و  391 تا 402

كلاس 503  از شماره  109 تا 126  و  403 تا 414

كلاس 504  از شماره  127 تا 144  و  415 تا 426

كلاس 506  از شماره  145 تا 156  و  427 تا 444

كلاس 507  از شماره  157 تا 168  و  445 تا 462

كلاس 510  از شماره  169 تا 180  و  463 تا 480

كلاس 512  از شماره  181 تا 198  و  481 تا 492

كلاس 600  از شماره  199 تا 216  و  493 تا 504

كلاس 602  از شماره  217 تا 234  و  505 تا 516

كلاس 603  از شماره  235 تا 246  و  517 تا 534

كلاس 605  از شماره  247 تا 258  و  535 تا 552

كلاس 606  از شماره  259 تا 270  و  553 تا 570

كلاس 608  از شماره  271 تا 288  و  571 تا 582

كلاس 609  از شماره  289 تا 300  و  583 تا 600

 

ساختمان آيت الله دانش

كلاس 203 از شماره  601 تا 612 و  801 تا 808

كلاس 204 از شماره  613 تا 624 و  809 تا 816

كلاس 205 از شماره  625 تا 636 و  817 تا 824

كلاس 206 از شماره  637 تا 654 و  825 تا 842

 

« اطلاعيه كميته انضباطي دانشگاه ويژه امتحانات »

 

نظر به فرارسيدن فصل امتحانات پايان ترم به منظور پيشگيري از وقوع هرگونه تخلف و تقلب در جلسه امتحان رعايت نكات زير ضروري بوده تا به ياري خداوند متعال گزارشي از ستاد امتحانات در خصوص وقوع تخلف يا تقلب عزيزان دانشجو جهت طرح در كميته انضباطي به حوزه معاونت دانشجويي ارسال نگردد.

1- همراه داشتن كتاب ، جزوه ، برگه يادداشت ، موبايل ، ام پي تري پلير ، ماشين حساب (مگر با مجوز استاد) و . . .  در جلسه امتحان حتي در صورتيكه هيچگونه استفاده‌اي از آنها نشود تخلف محسوب گرديده و متخلف به توبيخ كتبي و درج در پرونده محكوم و در صورت تكرار همين موارد در نيمسال بعدي دانشجو به يك نيمسال محروميت معلق از تحصيل محكوم خواهد شد.

2- استفاده از هر آنچه دانسته‌هاي دانشجو را در جلسه امتحان افزايش داده و موجب تغيير نمره درس مربوطه شود كه مصاديق آن عبارتند از : استفاده غيرمجاز از كتاب ، جزوه ، يادداشت ، ماشين حساب ، تلفن همراه ، mp3 و . . . متخلف به تنبيه مندرج در بند 7 ماده 5 (ثبت نمره 25/0) و يكي از تنبيهات بندهاي 1تا5 (توبيخ كتبي و درج در پرونده) محكوم و در صورت تكرار تخلف ، تنبيه به بند 7 و يكي از بندهاي 11 تا 14 (محروميت از تحصيل به مدت يك تا دو نيمسال) محكوم مي‌گردد.

 

با تشكر- كميته انضباطي دانشجويي

فارسی