واحد فناوری اطلاعات

روند توسعه آموزشي و پژوهشي آنچنان متاثر از فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات است که تحقق اهداف آموزشي خصوصاً دانشگاهي مستلزم بکارگيري آگاهانه تکنولوژي‌هاي نوين است. از اينرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتيان نيز در سال 1374 ، مرکز کامپیوتر دانشگاه را با هدف پياده سازي و بکارگيري جديدترين تکنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي منطبق با اهداف دانشگاهي تأسيس نمود. اين مرکز در خرداد ماه 1386 به مرکز ICT تغيير نام يافت. وظايف اين مرکز بر پايه سه محور تعيين خط مشي، نظارت و کنترل فعاليتهاي ICT در سطح دانشگاه استوار است و تحت چهار مجموعه شبکه و ارتباطات، وب سايت و پورتال‌هاي دانشگاه، پشتيباني تجهيزات رايانه‌اي، معماري اطلاعات و داده‌ها فعاليتهاي خود را ادامه مي‌دهد که اهم وظايف و فعاليت‌هاي هر واحد به شرح زير مي باشد:

1-شبکه و ارتباطات

 1.  پيكربندي شبکه، طراحي، ايجاد ساختار مناسب، پشتيباني و توسعه بستر شبكه براساس نيازهاي دانشگاه
 2. تهيه و نصب و راه اندازي و نگهداری، به روزرساني و تأمين امنيت تجهيزات تخصصی بستر شبكه
 3. تهيه و نصب و راه اندازي و نگهداری، به روزرساني سرورهاي دانشگاه براساس نيازهاي دانشگاه
 4. ارائه و پشتيباني ازسرويس های عمومی: Internet،Dialup،Mail،Web،Proxy،DNS،DHCP،FTP و ...
 5. ارائه و پشتيباني از سرويس های ويژه شامل: مديريت آموزش، امورمالي و اداري، دبيرخانه و انبار واموال
 6. تحقيق، ارائه و پشتيباني از سرويس های افزوده قابل تعريف در بستر شبکه ازقبيل: SMS و VOIP
 7. تأمين امنيت سرورهاي دانشگاه درمقابله با عوامل مخرب ونفوذگران به اطلاعات سيستم هاي نرم افزاري
 8. تهيه دستورالعمل استفاده كاربران از سرويسها و تعريف سطوح دسترسي ايشان ازامكانات مركزICT
 9. مديريت شبكه شامل نظارت برخطوط ارتباطي داخلي و خارجی، زير شبكه‌ها و شبكه‌هاي مجازي
 10. نظارت برذخيره وهدايت صحيح اطلاعات موجود درخطوط شبكه و برقراری سرويس ها
 11. تهيه گزارش های مختلف از کيفيت و کميت نحوه ارائه و بهره برداری از سرويس های مختلف

2-پشتیبانی تجهیزات رایانه ای

 1. تعيين و تدوين سياست‌هاي سخت افزاري دانشگاه  
 2. نظارت و کنترل فعاليت‌هاي سخت افزاري در دانشگاه
 3. اسمبل کردن سيستم
 4. تعيين خصوصيات کامپيوتر و تنظيمات لازم جهت استفاده بهينه از آن
 5. عيب يابی سيستم ورفع اشکالات سخت افزاری
 6. نصب قطعات داخلی و لوازم جانبی کامپيوتر
 7. بررسی و تشخيص معايب سيستم عامل و ترميم و به روز رسانی آن
 8. نصب نرم افزارهای لازم برای راه اندازی سيستم، نصب سيستم عاملهای مختلف و نرم افزارهای کاربردی و عمومی مربوط به اينترنت
 9. نصب آنتی ويروس‌ها و تنظيمات لازم جهت به روز آمدن اتوماتيک
 10. ايجاد تنظيمات و برقراری اتصالات جهت استفاده از اينترانت و اينترنت

 3-وب سایت و پورتال های دانشگاه

 1. تعيين و تدوين سياستهاي نرم افزاري دانشگاه
 2. طراحي، پياده‌سازي و پشتيباني وب سايت دانشگاه
 3. نصب نرم افزارهاي تخصصي واحدهاي مختلف
 4. نگهداري مستمر کپي پشتيبان از بانکهاي اطلاعاتي دانشگاه و وب سايت
 5. طراحي و توسعه نرم افزارهاي کاربردي
 6. ساخت و تدوين نرم افزارهاي جديد تحت وب بر پايه نياز دانشگاه
 7. ساخت و تدوين نرم افزارهاي client-Server بر پايه نياز دانشگاه
 8. نظارت در به روز رساني سيستم هاي درون دانشگاه
 9. تعيين و تدوين سياستهاي توسعه سيستم‌هاي نرم افزاري
 10. به روز رساني پورتال ها
 11. پشتيباني نرم افزاري پورتال‌هاي دانشگاه
 12. نظارت وکنترل فعاليتهاي نرم افزاري در سطح دانشگاه
 13. ارائه الکترونيکي اطلاعات علمي، پژوهشي، آموزشي، فرهنگي، اداري و خبري دانشگاه تحت وب سايت4

4-معماری اطلاعات و داده ها 

 1. شناخت نيازهاي اطلاعاتي و همچنين اطلاعات توليد شده در جريان انجام فرآيندها و فعاليتها 
 2. بررسي و تحليل تعامل بين فرآيندها 
 3. بررسي و شناخت فعاليت‌ها و نيازهاي اطلاعاتي مشترک بين فرآيندها 
 4. بررسي و شناخت منابع اطلاعاتي موجود و روش نگهداري اطلاعات 
 5. معماري سيستمهاي کاربردي به منظور جمع آوري و ذخيره سازي اطلاعات  
 6. معماري سيستم‌هاي کاربردي به منظور ارائه اطلاعات مورد نياز فرآيندها
 7. معماري منابع جديد نگهداري اطلاعات

اعضای مرکز ICT

مسئول طراحی وب سایت:

دکتر مهدیه نادی سنجانی

مسئول شبکه:

مهندس محمد مختاری

تلفن: 7225076-0863

مسئول سایت دانشگاه:

    مهندس محسن فرقراری

 

فارسی