روابط عمومی

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف امروزه در سازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود و در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی میگردند.
امروزه نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و نقش های گوناگونی را در جایگاه های متفاوت و شرایط متمایز ایفا میکند اما دو نقش قابل تفکیک آن در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی از میان سایر نقش ها نمایان تر و مهمتر است . روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد . برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین و جلب همکاری و بسط تفاهم عمومی، آگاهی مردم از عملکرد دستگاه متبوع، آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح ها و برنامه ها و ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی کارکنان در چارچوب ضوابط و معیار های نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد به همین دلیل زیر نظر مستقیم بالاترین مقام مسئول دستگاه متبوع قرار دارد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه
آقای حمیدرضا جمالی
 08637222526

داخلی 105

فارسی