صندوق رفاه

جهت دريافت و تكميل فرم هاي وام بلند مدت، 6 فايل زير را دانلود و پس از مطالعه دقيق نسبت به تكميل آنها اقدام نماييد 

فرم هاي تكميل شده در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشجويي تحويل گردد

ضمنا سهمیه هر دانشجو تا 3 ترم، هر ترم ده میلیون ریال می باشد

 

اطلاعیه جدید مهر 93

اطلاعيه شماره 1

فرم درخواست وام شهريه-فرم شماره 21

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 1-20

فرم مشخصات دانشجويان-فرم شماره 20

فرم تعهد-فرم شماره 3

وام ازدواج دانشجویی

فارسی