اداره خدمات دانشجویی

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

 

ردیف

 

کاردانی ناپیوسته

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

*

زمین شناسی چینه و فسیل

1

 

 

 

 

*

پژوهش علوم اجتماعی

2

 

 

 

 

*

علوم سیاسی

3

 

 

 

*

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

4

 

 

*

 

 

علمی کاربردی ساختمان

5

 

 

*

 

 

علمی کاربردی کنترل ابزار دقیق

6

 

 

 

*

 

زیست شناسی عمومی

7

 

 

 

*

 

زمین شناسی

8

 

 

 

*

 

زیست شناسی ، سلولی و مولکولی

9

 

 

 

*

 

ارتباطات علوم اجتماعی

10

 

 

 

*

 

برنامه ریزی اجتماعی

11

 

 

 

*

 

پژوهشگری اجتماعی

12

 

 

 

*

 

علوم اجتماعی - مردم شناسی

13

 

 

 

*

 

تعاون و رفاه اجتماعی

14

 

 

 

*

 

علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی)

15

 

 

 

*

 

روانشناسی عمومی

16

 

 

 

*

 

علوم سیاسی

17

 

 

 

*

 

جغرافیای انسانی- گرایش شهری

18

 

 

 

*

 

حسابداری

19

*

 

 

 

 

برق - قدرت

20

*

 

 

 

 

ریاضی

21

*

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی

22

*

 

 

 

 

برق - الکترونیک

23

*

 

 

 

 

عمران - کارهای عمومی ساختمانی

24

 

*

 

 

 

کامپیوتر

25

 

*

 

 

 

الکتروتکنیک

26

*

 

 

 

 

برق - قدرت

27

 

*

 

 

 

امور زراعی و باغی

28

*

 

 

 

 

حسابداری

29

*

 

 

 

 

تکنولوژی - تولیدات گیاهی

30

 

 

 

*

 

تربیت بدنی - مربیگری

31

 

*

 

 

 

تربیت بدنی

32

 

*

 

 

 

حسابداری

33

 

فارسی