سر فصل درسها

گروه کامپیوتر :

چارت معماری کامپیوتر -ارشد

چارت کامپیوتر نرم افزار -ارشد

چارت کامپیوتر شبکه -ارشد

چارت کارشناسی پیوسته کامپیوترنرم افزار

چارت تکنولوژی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته

چارت فناوری اطلاعات کامپیوتر

چارت مديريت سيستمهاي اطلاعاتي

چارت  كارداني ناپيوسته كامپيوتر

چارت كارداني پيوسته كامپيوتر (ماقبل88)

چارت كارداني پيوسته(88 به بعد)

چارت كارشناسي كامپيوتر صفحه اول

چارت كارشناسي كامپيوتر صفحه دوم

گروه عمران:

چارت کارشناسی پیوسته عمران

چارت کارشناسی ناپیوسته عمران

گروه برق :

چارت برق کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

چارت برق کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

چارت برق کارشناسی ارشد برق گرایش سیستم های قدرت

چارت برق کارشناسی ارشد مکاترونیک

چارت برق قدرت-کارشناسی پیوسته

چارت برق الکترونیک-کارشناسی ناپیوسته

چارت برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته

چارت الکتروتکنیک-کاردانی پیوسته

 گروه زمین شناسی :

چارت کارشناسی ارشد تکتونیک

گروه کشاورزی :

چارت کارشناسی ارشد صنایع غذایی

گروه زیست :

چارت کارشناسی ارشد ژنتیک

چارت کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

چارت کارشناسی زیست علوم سلولی مولکولی -  میکروبیولوژی

گروه علوم اجتماعی :

چارت جامعه شناسی -ارشد

چارت پژوهش علوم اجتماعی- ارشد

آیین نامه گروه علوم اجتماعی -ارشد

چارت جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران - دکتری

چارت جامعه شناسی اقتصادی و توسعه - دکتری

گروه علوم سیاسی :

چارت علوم سیاسی(اندیشه سیاسی) -دکتری

چارت علوم سیاسی -ارشد

چارت ارشد روابط بين الملل

چارت کارشناسی پیوسته سیاسی

گروه حسابداری و مدیریت :

چارت حسابداری-کارشناسی ارشد

چارت حسابداری-کارشناسی پیوسته

چارت حسابداری-کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

چارت حسابداری-کاردانی پیوسته علمی کاربردی

چارت کاردانی ناپیوسته 

چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی

چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بودجه ومالیه عمومی

 گروه روانشناسی :

چارت کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

چارت کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چارت روانشناسی بالینی-کارشناسی

چارت روانشناسی-کارشناسی

گروه تربیت بدنی:

چارت کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

چارت کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

گروه حقوق :

چارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی :

چارت کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 

فارسی